proclaimer

 1. Algemeen
  Deze website is de website van AG Vilvoorde / cc Het Bolwerk in Vilvoorde. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. cc Het Bolwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. cc Het Bolwerk is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 
   
 2. Beheer van informatie
  cc Het Bolwerk levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. cc Het Bolwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het cultuurcentrum zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar cultuurcentrum [at] vilvoorde.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door cc Het Bolwerk aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
   
 3. Gebruik van informatie
  Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan cc Het Bolwerk. cc Het Bolwerk en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.
   
 4. Links naar websites beheerd door derden
  cc Het Bolwerk plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. cc Het Bolwerk geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. cc Het Bolwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt cc Het Bolwerk zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het cultuurcentrum via cultuurcentrum [at] vilvoorde.be.
  cc Het Bolwerk behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.
   
 5. Persoonsgegevens
  cc Het Bolwerk verzamelt enkel persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek en worden bewaard om de goede werking van onze diensten te garanderen. Conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is iedere klant die zijn identiteit bewijst, gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgevens te verbeteren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan cc Het Bolwerk gecontacteerd worden via cultuurcentrum [at] vilvoorde.be. cc Het Bolwerk gebruikt deze gegevens alleen om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten van het cultuurcentrum en om nieuws hierover op te sturen.

  Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

  In het uitzonderlijke geval dat het cultuurcentrum persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het cultuurcentrum de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

  Uitzondering op deze werkwijze is de ruilbox die vermeld staat bij iedere voorstelling in cc Het Bolwerk. Personen die vrijwillig hun gegevens op de ruilbox registreren om een ticket aan te vragen of aan te bieden, gaan er expliciet mee akkoord dat hun gegevens zichtbaar online op onze website verschijnen. cc Het Bolwerk is niet verantwoordelijk voor het verder gebruik van deze gegevens door derden. Geregistreerden ontvangen per e-mail een persoonlijke link waarmee ze te allen tijde hun gegevens kunnen verwijderen van onze website. In geval van vragen hierover kunnen zij steeds contact opnemen met de balie van cc Het Bolwerk via cultuurcentrum [at] vilvoorde.be.
   
 6. Niet-toegestaan gebruik van de website

  De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:
  - de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  - geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  - de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  - de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

  cc Het Bolwerk behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.
   
 7. Geschillen
  Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.
   
 8. Contactgegevens
  cc Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde, 02 255 46 90, cultuurcentrum [at] vilvoorde.be, onderdeel van AG Vilvoorde, Grote Markt, 1800 Vilvoorde.